Các hàm excel trong kế toán

Tổng hợp các hàm excel thông dụng trong kế toán và văn phòng

Bài viết hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến cho các bạn các hàm excel thông dụng trong kế toán. Những hàm này thường được dùng và được ứng dụng nhiều nhất. Hy vọng bài viết này bổ ích với các bạn văn phòng, các bạn kế toán đang đi làm hay đi học. Hãy lưu lại và chia sẽ nó cho những người đang cần cũng như theo dõi thường xuyên các bài viết hay trên https://hocketoan.online nhé.
Bài viết liên quan >>

Tại sao cần ghi nhớ các hàm excel thông dụng trong kế toán

Sử dụng Excel và các hàm excel thường dùng là kỹ năng cơ bản mà người làm kế toán phải thành thạo. Đây là hành trang cần chuẩn bị đầy đủ để làm tốt các công việc được giao tại đơn vị mình làm việc.

Các hàm excel thông dụng trong kế toán sẽ giúp các bạn thao tác và xử lý công việc một cách nhanh nhất, đơn giản và dễ dàng. Không cần ghi nhớ quá nhiều các hàm phức tạp độ khó cao mà chỉ với các hàm excel thường dùng, đơn giản. Các bạn nên thực hiện luyện tập thường xuyên để nắm bắt và ghi nhớ các hàm excel thường dùng trong kế toán nhé.

Các hàm excel trong kế toán – hàm Logic

 • Hàm AND

Hàm AND() trong excel

Hàm AND() trong excel

– Đây là một trong các hàm excel trong kế toán cơ bản, có cú pháp: AND (Logical1, Logical2, ….)

– Các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức về điều kiện.

– Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu tất cả các đối số là đúng, ngược lại hàm sẽ trả về giá trị FALSE (0) nếu một hay nhiều đối số của nó là sai.

Lưu ý: Các đối số của hàm này phải là giá trị logic hoặc mảng hay tham chiếu có chứa giá trị logic.

 • Hàm OR

– Là hàm excel trong kế toán với cú pháp: OR (Logical1, Logical2…)

– Các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức về điều kiện.

– Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu bất cứ một đối số nào của nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) nếu tất cả các đối số của nó là sai.

 • Hàm NOT

– Cú pháp của hàm excel dùng trong kế toán này là : NOT(Logical)

– Đối số: Logical là một giá trị hay một biểu thức logic.

– Hàm đảo ngược giá trị của đối số. Sử dụng NOT khi các bạn muốn phủ định giá trị của đối số trong phép toán hàm này.

Các công thức excel trong kế toán – hàm toán học

Liệt kê 8 trong các công thức excel trong kế toán thường được dùng:

Các hàm toán học trong excel

Các hàm toán học trong excel

 1. Hàm ABS

– Đây là công thức excel trong kế toán để lấy giá trị tuyệt đối của một số

– Cú pháp: ABS(Number)

– Đối số: Number phải là một giá trị số, một tham chiếu hay một biểu thức.

 1. Hàm POWER

– Hàm trả về kết quả lũy thừa của một số.

– Cú pháp: POWER(Number, Power)

– Các tham số: Number: Là một số thực mà bạn muốn lấy lũy thừa.

– Power: Là số mũ.

 1. Hàm PRODUCT

– Là hàm để tính tích của một dãy số.

– Cú pháp: PRODUCT(Number1, Number2…)

– Các tham số: Number1, Number2… là dãy số mà bạn muốn nhân lên.

 1. Hàm MOD

– Dùng để lấy giá trị dư của phép chia.

– Cú pháp: MOD(Number, pisor)

– Các đối số: Number: Số bị chia.

– pisor: Số chia.

 1. Hàm ROUNDUP

– Được dùng để làm tròn một số.

– Cú pháp: ROUNDUP(Number, Num_digits)

– Các tham số: Number: Là một số thực muốn làm tròn lên.

– Number_digits: là bậc số thập phân muốn làm tròn.

 1. Hàm EVEN

– Là hàm để làm tròn kết quả lên thành số nguyên chẵn gần nhất.

– Cú pháp: EVEN(Number)

– tham số: Number là số muốn làm tròn.

 1. Hàm ODD

– Làm tròn lên thành số nguyên lẻ gần nhất.

– Cú pháp: ODD(Number)

– Tham số: Number là số muốn làm tròn.

 1. Hàm ROUNDDOWN

– Làm tròn giá trị số xuống một số.

– Cú pháp: ROUNDDOWN(Number, Num_digits)

– Các tham số: tương tự như hàm ROUNDUP.

III. Nhóm các hàm excel cơ bản trong kế toán – hàm thống kê.

Nhóm các hàm excel cơ bản trong kế toán dùng để tính tổng

 1. Hàm SUM
Hàm SUM() trong excel

Hàm SUM() trong excel

– Tổng các số trong một vùng dữ liệu đã được chọn.

– Cú pháp: SUM(Number1, Number2…)

– Các tham số: Number1, Number2… là các số cần tính tổng.

 1. Hàm SUMIF

– Tính tổng của những ô được chỉ định bởi các tiêu chuẩn lựa chọn.

– Cú pháp: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range)

– Các tham số: Range: Là dãy số muốn xác định.

– Criteria: các tiêu chuẩn tính tổng. Tiêu chuẩn này có thể là con số, biểu thức hoặc chuỗi.

– Sum_range: Là các ô dữ liệu thực sự cần tính tổng.

Nhóm các hàm excel thường dùng trong kế toán để tính giá trị trung bình

 1. Hàm AVERAGE

– Tìm giá trị trung bình của các đối số.

– Cú pháp: AVERAGE(Number1, Number2…)

– Các tham số: Number1, Number2 … là các số cần tính giá trị trung bình.

 1. Hàm SUMPRODUCT

– Là một trong các hàm excel thường dùng trong kế toán dùng để lấy tích của các dãy, sau đó tính tổng của các tích đó.

– Cú pháp: SUMPRODUCT(Array1, Array2, Array3…)

– Các tham số: Array1, Array2, Array3… là các dãy ô muốn nhân sau đó tính tổng các tích.

Nhóm các hàm thường dùng trong kế toán để tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất

Các hàm thường dùng trong kế toán để tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất bao gồm hàm MAX, LAGRE, MIN, Hàm SMALL.

Hàm Max min trong excel -Các hàm excel thông dụng trong kế toán

Hàm Max min trong excel – Các hàm excel thông dụng trong kế toán

 1. Hàm MAX sẽ trả về số lớn nhất trong dãy được nhập.

– Cú pháp: MAX(Number1, Number2…)

– Các tham số: Number1, Number2… là dãy bạn muốn tìm giá trị lớn nhất.

 1. Hàm LAGRE

– Tìm số lớn thứ k trong một dãy được nhập.

– Cú pháp: LARGE(Array, k)

– Các tham số: Array: Là một mảng hoặc một vùng dữ liệu.

– k: Là thứ hạng của số bạn muốn tìm kể từ số lớn nhất trong dãy.

 1. Hàm MIN

– Trả về số nhỏ nhất trong dãy được nhập vào.

– Cú pháp: MIN(Number1, Number2…)

– Các tham số: Number1, Number2… là dãy bạn muốn tìm giá trị nhỏ nhất ở trong đó.

 1. Hàm SMALL

– Tìm số nhỏ thứ k trong một dãy số được nhập vào.

– Cú pháp: SMALL(Array, k)

– Các tham số: Array: Là một mảng hoặc một vùng của dữ liệu.

– k: Là thứ hạng của số mà bạn muốn tìm kể từ số nhỏ nhất trong dãy.

Nhóm các hàm excel dùng trong kế toán để đếm dữ liệu

 1. Hàm COUNT

– Hàm COUNT là một trong các hàm excel dùng trong kế toán để đếm các ô chứa dữ liệu kiểu số trong dãy.

– Cú pháp: COUNT(Value1, Value2, …)

– Các tham số: Value1, Value2… là mảng hay dãy dữ liệu.

 1. Hàm COUNTA

– Đếm tất cả các ô có chứa dữ liệu.

– Cú pháp: COUNTA(Value1, Value2, …)

– Các tham số: Value1, Value2… là mảng hay dãy dữ liệu.

 1. Hàm COUNTIF

– Hàm COUNTIF đếm các ô chứa giá trị số theo một điều kiện cho trước.

– Cú pháp: COUNTIF(Range, Criteria)

– Các tham số: Range: Dãy dữ liệu mà bạn muốn đếm.

– Criteria: Là tiêu chuẩn cho các ô được đếm.

Nhóm các hàm excel thường dùng – hàm chuỗi

Một số các hàm excel thường dùng để thực hiện với chuỗi là:

Các hàm excel trong kế toán - Hàm chuỗi

Các hàm excel thông dụng trong kế toán – Hàm chuỗi

 1. Hàm LEFT để trích các ký tự bên trái của chuỗi được nhập vào

– Cú pháp: LEFT(Text,Num_chars)

– Các đối số: Text: Chuỗi văn bản.

– Num_Chars: Số ký tự muốn trích.

 1. Hàm RIGHT

– Trích các ký tự bên phải của chuỗi được nhập vào.

– Cú pháp: RIGHT(Text,Num_chars)

– Các đối số: tương tự hàm LEFT.

 1. Hàm MID

– Trích các ký tự từ số bắt đầu trong chuỗi đã được nhập vào.

– Cú pháp: MID(Text,Start_num, Num_chars)

– Các đối số: Text: chuỗi văn bản.

– Start_num: Số thứ tự của ký tự bắt đầu được trích.

– Num_chars: Số ký tự cần trích.

 1. Hàm UPPER

– Đổi chuỗi ký tự nhập vào thành chữ hoa.

– Cú pháp: UPPER(Text)

 1. Hàm LOWER

– Đổi chuỗi ký tự nhập vào thành chữ thường.

– Cú pháp: LOWER(Text)

 1. Hàm PROPER

– Đổi ký từ đầu của từ trong chuỗi ký tự thành chữ hoa.

– Cú pháp: PROPER(Text)

 1. Hàm TRIM

– Dùng để cắt bỏ các ký tự trắng ở đầu chuỗi và cuối chuỗi.

– Cú pháp: TRIM(Text)

Nhóm các hàm tính lương trong excel – hàm ngày tháng

Liệt kê một số các hàm tính lương trong excel thường được sử dụng và cần thiết nhất:

 1. Hàm DATE:
 2. Hàm DAY:
 3. Hàm MONTH:
 4. Hàm YEAR:
 5. Hàm TODAY:
 6. Hàm WEEKDAY:

Ngoài ra còn có các hàm tính lương trong excel về thời gian như hàm TIME, HOUR, MINUTE, SECOND, NOW và các hàm excel thông dụng trong kế toán để tìm kiếm dữ liệu,….

Kết luận 

Trên đây là bài tổng hợp của mình về các hàm excel thường dùng trong kế toán. Với những hàm cơ bản này bạn đã có thể thực hiện nhanh công việc kế toán của mình một cách nhanh hơn rồi. Bài viết tổng hợp còn thiếu sót nên nếu các bạn thấy thiếu gì thì bình luận phía dưới để mình bổ xung nhé. Nhớ ghé thăm Học excel online để cập nhập những bài viết mới nhé

.

Bình luận

 • yen
  Trả lời

  Minh muon dang ky hoc tai trang hocketoan.online nhung khong biet cach nao de dang va dang ky tu dau.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.